Padomi

Definīcijas:

 • Betona bruģis (arī plātnes) – autotransporta, velosipēdistu vai gājēju kustībai paredzēts ceļa segums, kas izgatavots no precīziem iepriekš izgatavotiem betona, dabīgo kalnu iežu vai mākslīgo materiālu elementiem (ķieģeļiem vai plātnītēm).
 • Betona bruģa (arī plātņu) pamati – konstruktīva pamatu nesošā kārta, kas ir izbūvēta atbilstoši paredzētajām ekspluatācijas laika slodzēm no ar saistvielām nesaistītiem vai ar saistvielām saistītiem materiāliem.

Darba izpilde pa soļiem:

 • Esošās pamatnes (zemes klātne vai esoša konstrukcija) līdzināšana, profilēšana un sablīvēšana.
 • Ja paredzēts, tiek izbūvēta jauna salizturīgā kārta (ieteicams izmantot drenējošu materiālu ar filtrācijas koeficientu kf>= 1.0 m/dnn) minimāli 30 cm biezumā pēc sablīvēšanas.
 • Ja paredzēts, tiek izbūvēta jauna minerālmateriālu šķembu pamata nesošā kārta minimāli 10 cm biezumā pēc sablīvēšanas (biezums atkarīgs no transporta slodzes un intensitātes).
 • Tiek izbūvēta izlīdzinošā smilts vai sīkšķembu kārta 3-5 cm biezumā pēc sablīvēšanas.
 • Tiek izbūvēts paredzētais bruģakmens segums (izbūvi jāveic ar aprēķinu, ka pēc h punkta izpildes bruģakmens virspusei ir jāatrodas par 0.5 cm – 1.0 cm augstāk par norobežojošo apmali).
 • Tiek izpildīti bruģakmens piezāģēšanas darbi (pie apmalēm, rādiusu vietās, sadurvietās ar cita veida segumu u. tml. vietās). Ietvju, celiņu, brauktuvju seguma izbūvē pirms apmaļu izbūves ir ieteicams ieklāt bruģakmeņus nepieciešamajā rakstā un profilā, lai noteiktu nepieciešamo atstarpi starp norobežojošajām apmalēm, jo ir iespējamas ražošanas tehnoloģiskās pielaides bruģakmeņu izmēros vai arī nav iepriekš definēts kādam jābūt attālumam starp apmalēm. Šādi tiks novērsta nevajadzīga bruģakmeņu piezāģēšana.
 • Starp bruģakmeņu spraugām (šuvēs) tiek ieslaucīta vai ieskalota smalkas struktūras smilts (0-2 mm, 0-4 mm). Šo procesu sauc par noķīlēšanu. Šuvēs neieslaucīto materiālu ir jānoņem no seguma pirms blīvēšanas uzsākšanas.
 • Tiek izpildīta bruģakmens seguma blīvēšana. Ieklāto betona bruģa (plātņu) segums jāblīvē vispirms šķērsvirzienā, tad garenvirzienā. Blīvēšanu veic tikai ar vibroblieti. Ja jebkura veida (skalots, abrazīvs, krāsains, strukturēts, pelēks) bruģakmens segumu blīvē mitrā laikā, tad vibroplātni ir jāpārklāj ar vulkolānu (poliuretāna paplāksne). Vienīgais bruģakmens veids, kuru sausos laikapstākļos var blīvēt bez vulkolāna paplāksnes ir tā saucamais “parastais, pelēkas (betona) krāsas bruģakmens”. Visu citu veidu bruģakmens segumus gan sausā gan mitrā laikā ir jāblīvē ar vulkolānu.

 • Nobeigumā, vietās, kur pēc blīvēšanas pabeigšanas ir redzams, ka šuves nav aizpildītas ar smilts materiālu, tās aizpilda atkārtoti.

Izmantojamie materiāli:

 • Pamata nesošās kārtas būvniecībai – nesaistītu (atsevišķos gadījumos maisījumam pievieno saistvielas) minerālmateriālu maisījums pamatu kārtām ar maisījuma lielāko graudu (D) izmēru pamata nesošajā kārtā ne lielāku par 45 mm. Piemēram, mineralmateriālu šķembu maisījums 0-45 mm vai arī 0-32p mm.
 • Izlīdzinošās starpkārtas būvniecībai – smilts, kas ir atbilstoša salizturīgai smilšainai gruntij ar lielāko daļiņu izmēru D ≤ 5,6 mm. Daļiņu saturam, kas iziet cauri 5.60 mm sietam, ir jābūt robežās no 80-99%. Daļiņu saturs, kas iziet cauri 0.063 mm un 0.125 mm sietam, nedrīkst būt lielāks attiecīgi par 5 % un 25 %.
 • Betona bruģa seguma būvniecībai – betona bruģa elementi, atbilstoši LVS EN 1338 un vajadzīgajai stiprības klasei.
 • Betona plātnīšu seguma būvniecībai – betona plātnītes, atbilstošas LVS EN 1339 un vajadzīgajai stiprības klasei.
 • Noķīlēšanai – smilts, kas ir atbilstoša smilšainai gruntij ar lielāko daļiņu izmēru D ≤ 2.0 mm (atkarībā no šuves platuma var izmantot arī 0-4 mm materiālu). Daļiņu saturam, kas iziet cauri 5.60 mm sietam, ir jābūt robežās no 80-99%. Smalksnes (putekļu daļiņu) saturs nedrīkst pārsniegt 5 masas %.

Betona bruģa (plātnīšu) un pamata minimālie biezumi, izvēles kritēriji:

 VAS “Latvijas Valsts ceļi” specifikāciju “Ceļu specifikācijas 2017” 5.5 nodaļas 5.5-1 tabula


Paredzētais lietojums vai seguma veids

Bruģa minimālais biezums, cm
Pamata minimālais biezums, cm
Gājēju un velosipēdu celiņš vai ietve (gājēju kustībai)

6
10
Brauktuve vieglā transporta kustībai

6 vai 8
15
AADTj,smagie ≤ 100

≥ 8
15
AADTj,smagie = 101-500

≥ 8
20
AADTj,smagie > 500

≥ 8
25

Pabeigta darba kvalitātes novērtējums:

Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas. Blakus esošo betona elementu virsmām jābūt vienā līmenī, savukārt betona elementu rindām šķērsvirzienā (ar pieļaujamām simetriskām atkāpēm) un garenvirzienā (paralēli apmalēm) jābūt taisnām.

Betona bruģa (plātnīšu) seguma kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem. VAS “Latvijas Valsts ceļi” specifikāciju “Ceļu specifikācijas 2017” 5.5 nodaļas 5.5-2 tabula (.pdf fails)


Parametrs
Prasība
Metode
Izpildes laiks vai apjoms
Šuvju un krāsu raksts
Atbilstība projektam
Vizuāli
Visā laukumā
Šuvju aizpildījums
Šuvēm jābūt aizpildītām
Vizuāli
Visā laukumā
Virsmas augstuma atzīmes,
ja paredzēts uzmērīt
≤ ± 2,0 cm no paredzētā
LBN 305 – 15
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
Visā būvobjektā raksturīgos punktos
Šķērsprofils
≤ ± 0,5 % no paredzētā
Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi
Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 200 m un raksturīgajos punktos
Platums
≤ ± 5 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass
Ar mērlenti
Novietojums plānā
≤ ± 5 cm no paredzētā
LBN 305 – 15
Veicot ģeodēziskos uzmērījumus
Visā būvobjektā raksturīgos punktos
Garenlīdzenums un šķērslīdzenums
Attālums no kārtas virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 6mm
LVS EN 13036-7
Katrā vietā ar ķīli veicot 5 mērījumus ik pēc 0,5 m, sākot mērīt 0,5 m no latas gala. Mērlata garenvirzienā un šķērsvirzienā liekama ne tuvāk kā 0,25 m no joslas malas
Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 100 m vai arī citās specifiskās vietās
Seguma pacēlums virs norobežojošas apmales
5-10 mm
Ar lineālu
Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību
Spraugas starp betona elementiem
≤ 5 mm
Ar mērtaustu
Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību
Augstumu starpība blakus esošiem ķieģeļiem
≤ 3 mm
Ar latu un mērtaustu
Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību

Jābūt nodrošinātai ūdens pilnīgai notecei no uzbūvētā seguma virsmas. Blakus esošo betona elementu virsmām jābūt vienā līmenī, savukārt betona elementu rindām šķērsvirzienā (ar pieļaujamām simetriskām atkāpēm) un garenvirzienā (paralēli apmalēm) jābūt taisnām.

Betona bruģa (plātnīšu) seguma kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem. VAS “Latvijas Valsts ceļi” specifikāciju “Ceļu specifikācijas 2017” 5.5 nodaļas 5.5-2 tabula (.pdf fails)

NB!

Augstākminētajai informācijai ir informatīvs raksturs, kā arī atsevišķas nianses var nebūt saprotamas cilvēkiem bez speciālām zināšanām. Tāpēc, lai darbu veicējs nodotu un pasūtītājs saņemtu augstākajām kvalitātes prasībām atbilstošu būvi, SIA “Salenieku bloks” speciālisti ir gatavi palīdzēt katram klientam, lai viņš varētu izvēlēties esošajai un perspektīvajai situācijai atbilstošāko konstrukciju, lai definētu prasības izejmateriāliem, lai definētu prasības izpildītam darbam (nevis tikai bruģakmens segumam, bet arī zemāk esošajām konstruktīvajām kārtām) un lai būve būtu ilgmūžīga, kalpotspējīga un estētiski pievilcīga.